Jaunumi

16. Projektu konkursa NOLIKUMS

Alūksnes un Apes novada fonda un biedrības “Daibes ilgtspējas centrs”
16. Projektu konkursa „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”
NOLIKUMS


Nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds” (turpmāk arī – Fonds) dibināts 2005. gadā, tā darbības mērķis ir veicināt mērķtiecīgas labdarības attīstību Alūksnes un Apes novadā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas sabiedrības grupas, lai risinātu vietējās kopienas problēmas. Alūksnes un Apes novadā ir daudz aktīvu cilvēku, kuri īsteno idejas ar vietējās pašvaldības un uzņēmēju atbalstu, tādejādi turpinot Fonda ideju un mērķu popularizēšanu. Fonds ir noorganizējis 15 projektu konkursus, Programmu „A un A novada Jaunie talanti” un Erudīcijas spēles “Prāta laboratorija” Apē, atbalstot 204 projektus Alūksnes un Apes novadu pašvaldību teritorijās.

Projektu konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti Alūksnes un Smiltenes novados,
atbalstot ilgtspējīgas iedzīvotāju iniciatīvas.

Projektu konkurss: 16. Projektu konkursa „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” (turpmāk – projektu konkurss).

1. Projektu konkursa organizators: Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”, 2005.gada 25.aprīlī reģistrēts Nodokļu maksātāju reģistrā ar reģistrācijas Nr.40008090271. Fonda adrese: Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.

2. Projektu konkursa pieteikumus var iesniegt.
2.1. Neformālas sabiedrības grupas – fizisku personu kopa, kuras dalībniekus apvieno īslaicīgs/pastāvīgs kopīgs darbības mērķis (vismaz 3 fiziskas personas, piemēram, senioru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/ īpašnieku grupa, bērnu - invalīdu vecāku grupa, bērnudārza vecāku grupa, mākslinieku vai literātu kopa u.c.).
2.2. Biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas un arodbiedrības.
2.3. Viens pretendents var iesniegt vienu vai vairākus projekta pieteikumus.

3. Projektu finansēšanas kārtība.
3.1. Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti vides un vides izglītības (vides infrastruktūras uzlabošanai, sakārtošanai un aprīkošanai vides/dabas saudzēšanai, aktivitātēm dabā, kas vērstas uz vides saudzēšanu un saglabāšanu, kā arī sabiedrības izglītošanai par vides jautājumiem), labdarības, izglītības, kultūras, integrācijas, sociālās jomas, sporta un citiem projektiem.
3.2. Kopējā projektu konkursa summa ir 5000.00 EUR.
3.3. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam līdz 400,00 EUR.
3.4. Ja projekta sagatavošanā un īstenošanā apvienojušās un kvalitatīvi sadarbojas vismaz 2 organizācijas (tajā skaitā neformālās iedzīvotāju grupas), tad konkrētajam projektam ir iespējas iegūt 800,00 EUR.
3.5. Ierobežotā budžeta dēļ iespējams daļējs atbalsts iesniegtajiem projektiem.

4. Projekta īstenošanas laiks un vieta.
4.1. Projekta uzsākšanas laiks ir ne agrāk kā 2021. gada 11. oktobris.
4.2. Projekta īstenošanas termiņš nedrīkst pārsniegt 2022. gada 10.oktobri.
4.3. Projekta aktivitātes tiek īstenotas Alūksnes un Smiltenes novados.


5. Informācija un konsultācijas.5.1. Konkursa Nolikums un Pieteikuma veidlapa ir pieejami Fonda mājas lapā www.aanf.lv, Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv un Fonda birojā Dārza ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā.
5.2. Bezmaksas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanas prasībām iespējams saņemt, iepriekš piesakoties pa tālruni 28642250 vai rakstot uz e-pastu: dzintra_zv@inbox.lv (Dzintra Zvejniece).

6. Projektu iesniegšana.
Lai pieteiktos uz izsludināto projektu konkursu un pretendētu uz finansējuma saņemšanu, projekta pieteikumi līdz 2021. gada 30. augusta (pirmdiena) pulksten 17.00 elektroniski jānosūta uz Fonda e-pastu: aluksnesapesfonds@gmail.com ar norādi 16. Projektu konkursam.

7. Projektu pieteikumu vērtēšana.
7.1. Projekta pieteikumus caurskatīs un vērtēs žūrija, kurā būs biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” pārstāvji, ziedotāji, kuri 16. Projektu konkursam ziedojuši vismaz 30.00 EUR, 1 Fonda pārstāvis, 2 pašvaldību pārstāvji un 2 uzņēmēji no Alūksnes un Smiltenes novadiem.
7.2. Žūrijas vizīte - konkursa izvērtēšanas komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendenta iesniegtās informācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem un pēc saviem ieskatiem apmeklēt projektus.
7.3. Lēmumu par konkursa uzvarētāju konkursa komisija pieņem līdz 2021. gada 4. oktobrim.

8. Atskaites.
8.1. Finansējuma saņēmējam mēneša laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa Fondā jāiesniedz projekta Atskaite.; publikāciju kopijas, ievērojot 8.3. punktu; elektroniskā veidā 3 – 5 fotogrāfijas, kas atspoguļo projekta norisi.
8.2. Ja projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā vai piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem, konkursa izvērtēšanas komisija lemj par finansējuma pārtraukšanu vai par piešķirtā finansējuma atmaksu.
8.3. Informācijai par īstenoto projektu jāparādās 2 publikācijās: laikrakstā Ziemeļaustrumvidzemei „Alūksnes un Malienas Ziņas” vai laikrakstā Valkas un Smiltenes novadu laikrakstā „Ziemeļlatvija”, vai Alūksnes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Alūksnes Novada Vēstis”, vai Smiltenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Smiltenes Novada Domes Vēstis”, vai sociālajos medijos.
Iesaki draugiem:   Draugiem.lv

Piesakies jaunumu saņemšanai

Aktuālā informācija

​Palīdzēsim Ukrainas tautai!

Alūksnes un Apes novada fonds turpina jau savulaik uzsākto labdarības akciju “Palīdzēsim Ukrainas tautai”. “Atbalsts sniegšanā sadarbojamies ar Alūksnes nova

LASĪT TĀLĀK

Ātrās saites

Seko mums